غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

شجرة بیت اسلیم و بیت حسان من البدایه الی الان ( من حمایل السواری بیت اعواجه)

شجرة بیت
اسلیم(السواری بیت اعواجه)

اخذت هذه
المعلومات من امحمد الجبیره الحسانی

و کاظم
الزیاره الرسن بطلب من خادمکم جاسم امحمد الجبیره

قیل یرجع
نسب بیت اسلیم الی الاتی

آل خیگان

آل جویبر

دخینات

دواشی

سلامات

اسلیم

اسلیم

ابن عامر

ابن
احمود

ابن عامر

ابن فدعم

اولاد
عامرهم:

1-فدعم

2-شاهین

3-
امحیبس

1-اولاد
فدعم ابن عامر و هم:

حسان و
رسن وامحمد و احسین و حسن وعسل

اولاد
حسان هم:

اجبیره و
احمود

اولاد
اجبیره الحسان هم:

امحمد و
راضی

امحمد
الجبیره  کان رئیسا و کبرا لبیت اسلیم اوایل الحرب 

اولاد
امحمد هم :

جعفر و
جاسم و عبود

ملحوظه فی
حال الحاضر جاسم امحمد متصدی بیت اسلیم و بیت حسان

اولاد
جاسم هم:

مهدی و
احمد و علی و محمد و موسی

اولاد
جعفر هم:

حکیم و
سمیر و محمد و عیسی

اولاد
عبود و هو رضا

اما اولاد
راضی الجبیره و هم:

قاسم و
عبود و احسین

اولاد
قاسم و هم :

مهدی
وحمود و بهمن و حمید و حسن

اما اولاد
عبود سعید

و ابن
احسین علی

اولاد
احمود الحسان هم :

عبدالله
/شریف

اولاد عبد
الله احمود هم:

عوده/ابراهیم/اسماعیل/غافل

اولاد
شریف احمود و هم:

امیر و
علی

اولاد
امیر و هم:

دانیال و
بنیامین

اولاد رسن
هم:

ازیاره و
صالح اولاد رسن

اولاد ازیاره

کاظم و
احسین

کاظم
الزیاره تراس بیت اسلیم لمدة عشرین سنه

لحد وفاته

اولاد
صالح

جاسم /ناصر/
اعبادی/ ارزیج

اولاد
جاسم : لیس له ذریه

اولاد ناصر
الصالح و هم:

راضی/نبی/کاظم/
جواد

اولاد
راضی الناصر:

احسین و
صادق

اولاد نبی
الناصر:

سعد و
هاشم و ناصر

اولاد سعد
ابن نبی:

محمد مهدی

اولاد
کاظم الناصر:

جاسم و
قاسم و علی و محمد

اولاد
جاسم:

امحمد

اولاد علی
الکاظم:

احسین

اولاد
جواد الناصر:

امحمد و
علی

اولاد
اعبادی الصالح و هم:

حسن/حلو/کریم

اولاد حسن
ابن اعبادی:

مهدی و
خلف و سجاد

اولاد حلو
ابن اعبادی:

حیدر و
اسماعیل و امحمد و جاسم و سجاد و مجود و رضا

اولاد
کریم اعبادی:

ستار و
حاتم

اولاد
ارزیج الصالح و هم :

اسباهی
/شنان/منان / احسین(ابو علی)

اولاد
اسباهی:

سلمان و
مرتضی و مصطفی و حمزه و قادر و احسین

اولاد
شنان ابن ارزیج

رعد و سعد

اولاد
منان ابن ارزیج:

ارکان و
صالح و امحمد و سلام و رحمان

اولاد
امحمد ابن فدعم: لیس له اولاد

اولاد
احسین ابن فدعم و هم :

علی

اولاد علی
و هم :

اعطیه 
و اخلیف

اولاد
اعطیه العلی و هم :

لفته و
کاظم

اولاد
لفته ابن اعطیه:

ناصر و
علی و کریم

اولاد
کاظم ابن اعطیه:

سعید و
علی

اولاد
اخلیف العلی و هم :

محمود و
یعقوب

اولاد
محمود ابن اخلیف العلی و هم:

جاسم
/قاسم/توفیق/کمال/جمیل/رضا

بیت حسن
ابن فدعم : انقتل و لیس له اولاد

اولاد عسل
ابن فدعم و هم :

احمید و
اخبیط

اولاد
احمید العسل و هم : لیس له ذریه

اولاد
اخبیط العسل و هم :

طالب و
حنون

اولاد
طالب ابن اخبیط:

محمد

اولاد
حنون ابن اخبیط:

علی و
محمد و عباس

 

لحد الان
انتهت شجرة بیت فدعم اولاد عام

2-
اولاد شاهین ابن عامر ابن احمود

امچیل و
اژبیره و اقویسم و اجویسم و افریژ

اولاد
اژبیره ابن شاهین و هم :

احسین
الژبیره و هو ساکن فی البصره حالیا شارع الستین

اولاد
احسین الژبیره و هم :

اعلیوی
و عبد الزهرا و امحمد

اولاد
اقویسم الشاهین و هم :

فاضل

اولاد
اجویسم الشاهین و هم :

عبد
الله و کاظم

اولاد
افریژ الشاهین و هم :لفته و عبود و اجهید و ساکنین حالیا فی البصره شارع الستین

 

و
ابتدی بشجرة بیت امحیبس العامر

3-اولاد
امحیبس ابن عامر ابن احمود و هم :

ابدیر و
اجبیره و امجیر و اشذیر و اهلیل

اولاد
ابدیر ابن امحیبس و هم :

ارحیمه و
اطعیمه

اولاد
ارحیمه ابن ابدیر و هم :

فاقذ
الذریه

اولاد
اطعیمه ابدیر و هم :

عبد الساده
و عبد النبی و اسعید و جاسم

اولاد
اجبیره ابن امحیبس و هم :

لیس له
دریه

اولاد
امجیبر ابن امحیبس و هم :

اچویسب و
اسویلم

اولاد
اچویسب ابن امجیبر و هم :

اکریم و
احمید و ازهیرو و بنات و حسن

اولاد
اسویلم ابن امجیبر و هم :

ارویضی و
عبود

اولاد
اشذیر ابن امحیبس و هم :

لیس له
ذریه

اولاد
اهلیل اب امحیبس و هم :

اضویع

اولاد
اضویع ابن اهلیل و هم :

امطیر و
احمید و لفته و امحمد

قاد بیت
اسلیم امطیر ابن اضویع لفتره قصیره و لکن ترکها الی امحمد الجبیره قبل الحرب
العراقیه الایرانه بسنین