غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

انشوده عید شعبنه/انشوده بهمن/انشوده هل نورک علینه یا شهر بهمن/معایده الاحباب

                                     

                                      انشوده عید شعبنه

 

عید شعبنه عید . عید شعبنه(2)

ابجیت الامام المقدام                   وانجله منه الظلام             او عید شعبنه(2)

بهمن یزهی کله اورود                کل یوم و کل عام ایعود    لاوین الیوم الموعود

نوصل املنه                نوصل                نوصل املنه

عید شعبنه    عید  عید شعبنه (2)

ابجیت الامام المقدام   عید شعبنه(2)

 

نحن جنود الثوره     والوطن کله انوره         نشتل اورود  الحمراء   بل وطن کلنه

عید شعبنه عید  عید شعبنه (2)     ابجیت الامام المقدام عید شعبنه (2)

 

یا معتدی یا قدار        یا عدوی یا محتار         وین الدرب یا ستار

ازلف دربنه           ازلف          ازلف دربنه   

عید شعبنه     عید    عید شعبنه(2)        وانجله منه الظلام او عید شعبنه(2)

 

جندی و اتدرب کل یوم       من حقی اخذ بل لوم        گلب العدو ظل مالوم 

وانلومه کلنه           و انکصره کلنه             وانلومه کلنه (2)

عید  شعبنه    عید        عید    شعبنه (2)

تزهی ارضنه   تزهی     تزهی  ارضنه(2)

و اتهلهل اطیور السماء ابنصرت شعبنه(2)

                                      

                                       انشوده  بهمن

 

بهمن ینور العین یا عز الاحرار                    

بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار

منک فرحنه      ابجیتک نجحنه     ایعودک النه      

انته العزیز الیوم  و انته ابن الابرار(2)

 بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

فرحانه اهلی الیوم ابجیت السعاده

کلمن یشارک فیک خاخذ مراده

میسوره کله      ابمجمع حفلهه   

ابهای التریده الروح  یا سر الاسرار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)        بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

  

 

قادتنه موجودین و اهل الدیانه

عل عدو متحزمین و اهل الخیانه

ما وسفه عدنه         نوگف ابحدنه       کلنه اتحدنه  

یا عدو یا غدار انه ابن الانصار

بهمن ینور العین یا عز الاحرار(2)    بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2) 

 

 

 

جندی و معلم دوم کلنه جنودک

یا وطن یا محبوب نحمی حدودک

نبذل ادموم اعلیک او نزهی ورودک

یوم الردتنه     نحمی شملنه      

او نشتل اورود الوان کلها من الازهار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

 

اذکر اجنود احسین یوم الحرب صار 

استشهدوا ویاه با حومه والدار

اجنودک وطنه      وانشد عزمنه     یوم الحضرنه        بیک انتصرنه   

یا سیدی عیناک انطشرها طشار (2)

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

 

 

 

                          

                          

 

                     

                      انشوده هل نورک علینه یا شهر بهمن

                              

                               هل نورک علینه او  کثر  الافراح

 

یل بیک الفخر ظل الگلب  مرتاح

 

والثوره  العزیزه الماترید اسلاح

 

ناطرها النبی من کل شی  اتامن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

هل نورک علینه او بل شوارع عید

 

وابکل بیت افراح او زهور اتزید

 

مبتسمه مدینتنه ابلباس اجدید

 

وانجوم السماءمن نورهن یعمن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

محتفلین من النصر  و   امجاده

 

مشترکین کلنه العامی و الساده

 

الله   یحفظ   القاید  و   اولاده

 

یخلیهم ضخر  للدین  والمسکن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

جاسم ثعلبی ینشد و  یقراءاشعار

 

یلم ابهل ورد و   ایقدم  الازهار

 

مبروکین  یل حطمتوا  الاستکبار

 

لظهور الامام  اجیوشنه  انشدن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

 

 

 

                                        

                                         معایدة الاحباب

قصیده من الشاعر جعفر الحسانی فی مناسبت العید السعید

 

اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم            باچر عید للاسلام کلمن یفگد احبابه

 

واظلن موچب اعلی الباب        و اجر حسرات یا یابه       گلبی دوم ظاچرکم

 

علیکم ظل گلب محتار        لفانه العید یل غیاب     لا امی و لا بویه ولا خویه

 

الی گلالی صباح الخیر       و الگلبی یطفی النار    لاکت مادریت اشلون 

 

نستنه اگلوبکم و احنه ابضاچرکم                   اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم

 

ابجفاکم عید ما ارغب بعد روحی                    ظچرکم باچر ابشوال زاد اولچم    اجروحی

 

علیکم سهرت اعیونی        باچر عید اناشدکم  دنشدونی       اشلون انحرم گعدتکم

 

اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم            باچر عید للاسلام کلمن یفگد احبابه

 

 

 

 

 

الجواب من الاخ جاسم امحمد الحسانی

 

عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                 

عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته

 

چنه بل ماضی نصابح            نلبس اهدوم الجدیده               او نعتنی الاحباب کلهه

 

ویمشی الفارگ عجیده         وین یل تنشد علیه                   صارت اوکاتی شدیده

 

انه و انت اعلی الفرگنه       او طشرانه ابحکم ذاته

 

 عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                

 عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته

 

صباح العید فزینه               نشاهد دور ما دوار                او ضکرنه ایام ماضینه

 

انتشابگ ویه شیب او جار    اورحت ابفکر حدر الگاع         شبه لوحه ابنبت مسمار

 

اتخیط گلبی بل فرگه         عسه لامر العید او دار                    یخویه الدنیا قداره

 

تغنیلی حزن بطوار          نوبه اتگول نتلاگه                   تفرحنی و اضل سهار

 

ابجفاکم لیلی مانامه         و احسب بل عمر مشوار                خاف الدهر یفرگنه

 

ویخلینی عمر محتار        شوفتکم دوا الجسمی               او تضل منظر یشع بل دار

 

اخی الکم تذکرونی         ولاتنسون احسبوا جار               جار الجاوراکم دوم 

 

یراویکم حسن ذاته

 

عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                 

عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته