غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

شیدای تعلیم / مُحّب التعلیم

 

من علمنّی حرفاً شنیدم نام زیبایـــــــــت

فقد صیّرنی عبداً خریدم نظم شیدایـــــــت

تو را در آسمان دیدم خیالی نیست جویایــم

درون کلبه ی دردم پسندیدم نواهایـــــــت

دل آزرده نشو جانا مرا در قالب تعلیـــــــم

به تنهایی سفر کرده درون جام دیبایــــــت

شمیم قطره ی باران که در قلبت فرو رفتـــه

مرا شوییده در وادی، دل و عقلم به آوایــــت

به آب صاف و دریایی بهشتی در زلالـــت را

مرا نوش گوارایی بشستی در صفاهایــــــت

پیامبر گونه ای یارا معلم سرور دلهــــــــا

شبیه آن رسولانی بجوشان در نداهایـــــت

چه خوشحالم از آن روزی که دردم می شود درمان

سراغ باغ رنگینم بجسته بوی گلهایـــــــت

خوی خوش معشر نما در دشت دلهای یتیـم

مهتاب زن در ظلمتم سر باز آن ماوایـــــت

تو را در خواب می بینم و در روزم سر افــرازم

اگر در سینه جا دارم سفر کرده به شیوایــــت

بکن ریشه ی جهل و غم از این ساحل دریاهـا

خروشان می شود اذهان ِ زیبنده به دنیایـــت

بکار آن ساقه ی تعلیم در دلبان مستی هــــا

گلستان می شود زیباست در اطراف دریایــت

الهی عمر بی حاصل که در چنته به من دادی

به عمر آن عزیز جان برخ دل در نما هایـــت

ثعالب سالها کوشید در تعلیم و آمــــــوزش

به شهر و روستا رفته کشیده درد غم هایــت

 

محب التعلیم

من علمنی حرفاً سمعت اجمل نطق شعرک

فقد صیرنی عبداً شربت ا لنظم من فکــرک

رایتک فی السما ءا ستاد مو متخیل النظــره

فی بیت الالم حبیت شمه نابعه الگلبــــک

تعذب گلبک التعبان فی قالب ربانه اسنین

انه الوحدی ابسفر طریت ابشطوط التنظر المطــــرک

قطرة ریحتک مطرت علی گلبی ابسهر جـــــــــرار

غسلت جسمی و الامی او علی الوادی إسمعت صوتک

مایک صافی یا بحری جنة انته او زلالک طیــــــب

شربت العافیه او غسلیت عگلی من کثر ذکــــــرک

یا سیرت نبی الاسلام یا استاد یا  جیـــــــــدوم

یا شبه الرساله ارسیت فّور بل گلب عــــــــطرک

فرحت ابیوم داویته الگلب من کل الم و احــــرور

ادور بل ورد بستان متلون یشــــــــــع وردک

عاشر یتامه یا شهم اخلاقک او فنک نبـــــــــذ

بزغت شمس من ظلمتی جندی المدینه الحبتک

اشوفک فی منامی اهوای و ایامی ابفرح ســـرها

اذا دخلیت دلالک طویت الطرق من دربـــــک

 

شعر ترجمه شده فارسی و عربی

سروده جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/01/1391