غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

غزل ارید انساک
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 

غزل ارید انساک

ارید انساک اسولف وحدی نص اللیل

یعاتبنی ضمیری اشلون حبیتک

صعب لازم افکر و العشگ چتال

گضیت اسنین عمری ناطر البیتک

شفت منک عذاب ایفلش الدلال

اشوف اتهدم ابگلبی او کرمیتک

کرهونی اعلی مودک حتی اعز الناس

او مثل الطفل شلتک بیدی باریتک

انطیتک روحی بس لا ما وفیت اویای

احچیهه ابصراحه او گول عابیتک؟

وزنتک ذهب فوگ الذهب صدمات

او بعت بیتی ابمقابل سعر ترچیتک

متت و ارکض وراک و انت نایم لیش

یا یوم الصحت لی ابگلبی سبیتک

اتگللی احبک مبتلی یابه ابتلیت

وانت ما تدرک بحر حنیتک

مستانس ابروجک غرگ البلام

عمت عین النهار الفضح بوشیتک

الیتیم الربّه حبه او عابد الدمعات

باضلوع الشجر متهدمه چالیتک

ولک الله واکبر هدمیت الروح

یگلبی الله یهجم من هجم بیتک

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

13/07/2015

 

 

 


 
 
غزل یوم العید
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 

غزل یوم العید

تشیل ارموشک او ترمی عبث یهوای

تزامطنی او تگللی روح ما اریدک

السبب شنهی او تطالب بالهجر ترتاح

وضح لی ابصراحه او گول ملیتک

یوم العید کنسلت الاهل و الناس

عایدت الگلب و انطیته عیدیتک

ادگ بالباب حایر لا یشوف الجار

ایتراوالی ابخیالی لمع ترچیتک

حضنتک و الدمع مترادی عالخدین

باحسن امنیاته او قاصد ایصیدک

او تذکر یوم گلبک خرمشاه البین

اجیتک ملتهب بس ردنی تردیدک

ما طالع ذنب منی او کرهت العید

لا تتهم حبیبک باچر ایفیدک

روح اسئل ابگلبک و اقرا تغریدک

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

13/07/2015

 

 


 
 
ابوذیات عسلیات 2
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 

ابوذیات عسلیات 2

من هو الگال احب غیرک و اهم بیه

اعتقد بالخالق اقسم لک واهم بیه

صدیق الی وفی ابحقی و اهم بیه

یضل تاج اعلی راسی ابکل مسیه

***

ضگت کل عسل باشفافک و مر بیک

و اذا گلبک قبل حبی وامر بیک

قل لی ابیا بلد ساکن و امر بیک

و اراویک الصداقه ابیا نویه

او تشوف الحب یغالی اشعمل بیه

***

الوعد بیدک تواعدنی و جرنی

لان حبک شغل گلبی و جرنی

بانغامک دهورت حالی و جرنی

اون والناس تتطمش علیه

اشولاهه الناس بس تضحک علیه

***

یون گلبی علی الغیاب و انهار

او لجلهم فجت سبع ابحار وانهار

بچیت اعلی الجفونی اللیال و انهار

ما فاد البچی او هالعم علیه

***

یون گلبی یغالی ونته منی

غر واطلب وصالک ونته منی

لان کل ذاتی منک و انته منی

تود انعیش لو نترک سویه

***

هواک اشگد عذب یسمر و دارک

احب اسکن وسط گلبک و دارک

توافق خلنی اشوفنک و دارک

و اطفی الگلب من نار الحمیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

12/07/2015

 

 


 
 
ابوذیات عسلیات 2
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 

ابوذیات عسلیات 2

من هو الگال احب غیرک و اهم بیه

اعتقد بالخالق اقسم لک واهم بیه

صدیق الی وفی ابحقی و اهم بیه

یضل تاج اعلی راسی ابکل مسیه

***

ضگت کل عسل باشفافک و مر بیک

و اذا گلبک قبل حبی وامر بیک

قل لی ابیا بلد ساکن و امر بیک

و اراویک الصداقه ابیا نویه

او تشوف الحب یغالی اشعمل بیه

***

الوعد بیدک تواعدنی و جرنی

لان حبک شغل گلبی و جرنی

بانغامک دهورت حالی و جرنی

اون والناس تتطمش علیه

اشولاهه الناس بس تضحک علیه

***

یون گلبی علی الغیاب و انهار

او لجلهم فجت سبع ابحار وانهار

بچیت اعلی الجفونی اللیال و انهار

ما فاد البچی او هالعم علیه

***

یون گلبی یغالی ونته منی

غر واطلب وصالک ونته منی

لان کل ذاتی منک و انته منی

تود انعیش لو نترک سویه

***

هواک اشگد عذب یسمر و دارک

احب اسکن وسط گلبک و دارک

توافق خلنی اشوفنک و دارک

و اطفی الگلب من نار الحمیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

12/07/2015

 

 


 
 
دارمیات حب الحیاة
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 

دارمیات حب الحیاة

الخاطرک عفت الاحبه الخاطرک

الخاطرک جتنی المسبه الخاطرک

***

بیه جروح اهوای ما اگدر الهن

انت السبب یفلان گلبک شتلهن

***

شترید اسوی اویاک متحزم احزام

خلنی اجتمع ویاک مو بس بالاحلام

***

کف العتب یهوای کف الطلایب

من شفتک او حبیت بگلیبی ذایب

***

درب العشگ مخطور بالک تمر بیه

لو خانک البد ذات لا تحزن اعلیه

***

حبیتک او جنیت بس مر علیه

لو انت لو ما ارید حتی المنیه

***

مثل الشمع ضلیت داوی ابدمعتی

حرگتنی نار الشوگ روحی اشعملتی

***

جاسم ثعلبی (الحسانی)22/04/1394

 

12/07/2015


 
 
غزل آرزوهای شکسته
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
 

غزل آرزوهای شکسته

من به عشق دلت ای دوست وفادار شدم

چشم زیبای تو را دیدم و غمبار شدم

در کنارت ذوب کردم ناله و آه و هوار

حس درد و دلبری بود و بدهکار شدم

رو نمایی کرده جانم در بهشت دلبران

همچو ابلیس گنه کار خطا کار شدم

می سپارم دیدگانم در فضای داد و یاد

انتظارم خشک و خالی گو که بیمار شدم

در هوس پیچیده رازت اشکارا اینچنین

خیلی خواهی عزیزم من گرفتار شدم

آرزوهایم شکسته در دمای کوه سرد

کوی دلتنگی رسیدم از تو بیزار شدم

جاسم ثعلبی (حسانی) 21/04/1394

 

12/07/2015